Måndag 19 augusti 2019

Nordsverige

Den nya kraftledningen ska delvis gå parallellt med svenska kraftnäts ledning Foto: ARKIV

Ny stor kraftledning byggs

En ny stor kraftledning ska dras mellan Forsmo och Näsåker. Nu har Energimarknadsinspektionen sagt ja till den nya kraftledningen som delvis ska dras parallellt med Svenska kraftnäts ledning.

NÄSÅKER · Published nov 5, 2018 at 07:15

Syftet med ledningen är att förstärka elnätet i området och skapa så kallade redundanta matningsvägar. Ägaren, EON, lovar att leveranssäkerheten av el kommer att öka eftersom risken för strömavbrott minskar i och med att den planerade ledningen driftsätts.

Ledningen kommer bli cirka 25 kilometer lång, varav cirka 2-3,5 km kommer byggas i obruten terräng, i övrigt parallellt med befintliga ledningar. Men det innebär att de nuvarande ledningsgatorna måste breddas.

Den totala längden på ledningen innebär att mycket stora ytor skogsmark ska användas till kraftledningarnas ledningsgator. Ett antal objekt med kända naturvärden berörs, enligt länsstyrelsen, bland annat några av länsstyrelsens naturvårdsobjekt. Några andra objekt finns med naturvärdesklas och eventuellt någon nyckelbiotop. Några våtmarker berörs.

Dessutom passerar ledningen inom riksintresse för kulturmiljö och friluftsliv. Utformningen av ledningen kan innebära en risk för fåglar.

Fågelavvisare måste, enligt beslutet, finnas på ledningen vid branten på norra sidan av Vignäsberget, nordväst om Stormyran och märkas ut visuellt på en sträcka av 200 meter på vardera sidan om det brantaste partiet av bergets sluttning.

EON som är ägare till den nya kraftledningen lovar att se till så att den inte ställer till skador för miljön.

EON lovar bland annat att vid passagen över Ångermanälven ska luftledningen förses med fågelavvisare i den sträckning som går över öppet vatten samt 50 meter in över strandzonerna. Fågelavvisare ska också sättas på ledningen vid passagerna av våtmarkerna Stormyran och Fågelgillermyran och inom en radie av 300 meter till säkerställt rovfågelbo vid Lidgatu.

Man lovar också att minimera risken för strömgenomgång för rovfåglar som kan komma att sitta på stolpreglar Vid ledningens passage av av fågelbon norr om Ångermanälven ska störande arbeten undvikas under perioden juni och juli. Med störande arbeten menas avverkning av skog, sprängning och maskinschaktning.

När ledningen dras vid vattendrag ska tillfälliga eller permanenta broar användas.

– Körning i vattendrag eller på stränder får endast ske om det är tekniskt eller miljömässigt motiverat eller vid akuta situationer. Vid sådan körning ska naturmiljön skyddas genom utläggande av till exempel virke eller ris, skriver EON till inspektionen.

När arbetet är klart ska de tillfälliga broarna och de utlagda skydden tas bort. EON lovar också att träd och buskar i största möjliga mån ska få stå kvar i vattenbrynet.

– Körning som behövs vid byggnationen av ledningen över Fågelgillemyran och Stormyran kommer att genomföras på ett sätt som medför minsta möjliga ingrepp i naturmiljön. Markskador ska återställas i godtagbart skick.

Grov död ved ska flyttas i till intilliggande sidoområden under förutsättning att markägare inte motsätter sig detta och att flyttningen är möjlig med hänsyn till nedbrytningsstadie.

EON har tagit ett beslut om att lämna användandet av kreosotimpregnerade stolpar och istället använda kopparsaltimpregnerade trästolpar vilket motsvarar tryckimpregnerat virke.

Man räknar med att när man ska börja att bygga kommer det att finnas trästolpar med rätt kvalitet av denna typ finnas att tillgå.

– Huvudalternativ för ledningen blir därför att bygga med kopparsaltimpregnerade trästolpar. I vissa lägen kan stål, komposit eller glasfiberstolpar komma att användas. På avstånd närmare än fem meter från vattendrag, ytvatten, våtmarker och brunnar sätts inte stolpar med impregnerat trä.

Det altstras också magnetfält av kraftledningen men bedöms inte ge någon ny påverkan på människors hälsa och miljö än den som redan finns.

Oseriösa sotarföretag luras med avskaffad lag

Örnsköldsvik Sotningsdistriktet i Umeå har tidigare gått ut med en varning för oseriösa sotare och nu varnar även Sundsvall. Örnsköldsvik har tidigare haft samma problem.

Skogsdag drog besökare

JUNSELE En framgångsrik och mycket populär dag. Så kan skogsdagen i lördags på Junsele djurpark beskrivas med sina omkring 3 000 besökare.

Kornet Acanthus kom tillbaka till Norrland efter 110 år i USA

Dorotea Hört talas om det norrländska matkornet Acanthus? Inte? Kornet odlades av Jonas Gustafsson och hans hustru Brita Greta vid gården Bergvattnet i Dorotea. Hamnade av en...