Söndag 16 juni 2019

Nordsverige

Kommunen tar över väghållningen från Vägföreningen en medan Trafikverket även i fortsättningen får ansvaret för de vägar som Trafikverket sköter. Foto: LENNART LUNDBERG

Kommunen tar över vägskötsel

Sollefteå kommun tar över skötseln av ett antal vägar i Ramsele. Det gäller vägar som nu sköts av en vägförening. Inte de vägar som Trafikverket nu ansvarar för.

RAMSELE · Published okt 10, 2018 at 08:50

Nu ska Sollefteå kommun tar över sköteseln av vissa vägar i Ramsele. Detta för att kunna genomföra det kommunfullmäktiegebeslut som går ut på att Sollefteå kommun ska överta väghållaransvaret för de vägar som idag sköts av en vägförening i Ramsele .

De nu gällande planerna ska ändras så att kommunen blir väghållare för de vägar som vägföreningarna tidigare haft har haft ansvar för.

Inom Ramsele tätort finns två huvudmän som delar på väghållaransvaret. Vägföreningen ansvarar för större delen av vägar inom tätorten och Trafikverket för genomfarterna och några mindre vägar inom tätorten. Ändringen av detaljplanen berör bara de vägar som nu sköts av vägföreningen, inte de vägar som Trafikverket är huvudman för.

Miljö- och byggenheten har tagit fram ett förslag till ändring av fem byggnadsplaner inom Ramsele tätort. Ändringarna gäller Rasmsele tätort, Nyland Ramsele och Krånge industriområde. Eventuella synpunkter lämnas skriftligen senast den 29 oktober.

Huvudsyftet med planändringen är att kommunen ska överta väghållaransvaret för vägar som vägföreningen idag ansvar för.

Planändringen innebär att kommunen får huvudmannaskapet för all allmän platsmark inom byggnadsplanerna. Detta innebär inga ändringar på plankartan utan endast tillägg av administrativa bestämmelser.

De bestämmelser som läggs till är en som reglerar huvudmannaskapet på allmän platsmark och en annan som reglerar genomförandetiden.

Befintlig plankarta, planbeskrivning samt planbestämmelser gäller fortfarande.

Planen bedöms inte innebära några negativa konsekvenser för varken miljön eller hushållning med mark och vatten.

Planändringen innebär att huvudmannaskapet för gator och andra allmänna platser övergår från vägföreningen till kommunen.

Ändringen berör endast de delar av den underliggande planen som utgör allmän platsmark. Utöver denna ändring innebär planändringen ingen förändring i plankartan med gällande bestämmelser. Övergången från enskilt till kommunalt huvudmannaskap innebär att kommunen blir ansvarig att sköta vägar och parkmarken inom planområdet.

Privatägd mark som är angiven som allmän gatumark vill nu kommunen köpa. Enligt Plan- och bygglagen har kommunen både rätt och skyldighet att lösa in allmän platsmark där kommunen är huvudman.

Som en följd av ändringen utav byggnadsplan inom Ramsele tätort kommer Ramsele Kyrkbygds vägförening inte längre sköta vägar inom planlagt område. Även vägar utanför planlagt område kommer att övergå till kommunalt huvudmannaskap och vägföreningen kommer att upplösas.

Vill bygga bredbandsbullerbyar

SOLLEFTEÅ Nu vill det kommunala bostadsbolaget Solatum i Sollefteå satsa på moderna attraktiva bostäder för de som bor på landet. Detta i projektet Bredbandsbullerbyar. Bland...