Måndag 19 augusti 2019

Nordsverige

Förslaget att avveckla Återbruket i Bredbyn avvisades enhälligt av humanistiska nämnden. Foto: MARIA BOSTRÖM

Nej till nedläggning av Återbruket

En enhälligt beslut att avvisa en avveckling. Det beslutet tog humanistiska nämnden när det gäller förvaltningens förslag om att avveckla Återbruket i Bredbyn.

BREDBYN · Published maj 15, 2019 at 14:50

Nordsverige har tidigare skrivit om turerna kring Återbruket i Bredbyn som brukar vara ett populärt alternativ att kika på när det ska sparas pengar.

I de senaste turerna föreslogs det först att de funktionshindrade som under många år arbetat vid Återbruket skulle få lämna sina platser i förmån för personermed försörjningsstöd samt förslag om att avveckla hela Återbruket i Bredbyn.

Bakgrunden till förslagen om förändringar och avveckling av Återbruket är kommunens ekonomi, vilket föranlett att samtliga nämnder i Örnsköldsviks kommun är beordrade att minska sina kostnader med två procent inför kommande budget som ska klubbas i juni.

Därav Välfärdsförvaltningens intresse för att spara pengar genom att avveckla Återbruket i Bredbyn. Nu avvisade humanistiska nämnden enhälligt förvaltningens åtgärdsförslag om att avveckla Återbruket i Bredbyn.

Som ett alternativ till avvecklingen av Återbruket antog istället en då oenig nämnd ett förslag om att utreda en minskning av verksamheterna Port 5 och plattform U som är verksamheter inom arbetsmarknadsavdelningen.

Samtliga av besparingsförslagen fick Välfärdsförvaltningen i uppdrag, av humanistiska nämnden, att ta fram konsekvensanalyser för att redovisa dessa vid nämndens sammanträde i juni.

– Vi har mycket fin verksamhet idag inom välfärdsförvaltningen men på grund av minskat budgetutrymme, samtidigt som behoven i samhället ökar inom exempelvis försörjningsstöd och placeringar måste vi effektivisera mer än vad vi önskar. Vi ska alltid vara varsamma med skattemedel och ständigt ifrågasätta för att hitta möjligheter till effektiviseringar. Vi bör inte planera en verksamhet som kostar mer än vi kan finansiera, vilket leder till att de förslag som förvaltningen tagit fram bör lämnas för ytterligare beredning till kommunstyrelsen, kommenterar humanistiska nämndens ordförande Carolina Sondell.

Besparingsförslag

För humanistiska nämnden motsvarar 2 procent 5,5 miljoner kronor. Därutöver har nämnden idag ofinansierad verksamhet inom placeringar och försörjningsstöd motsvarande 7,5 miljoner kronor som också behöver tas in i budgetramarna. Utifrån de förutsättningarna redovisade välfärdsförvaltningen åtgärdsförslag som totalt uppgår till 13 miljoner kronor.

Humanistiska nämnden beslutade att ställa sig bakom följande förslag och att lämna dessa vidare till kommunens ekonomiberedning som ett underlag för budget 2020:

  • Sänkt personaltäthet motsvarande 3 årsarbetare inom psykosociala boenden. Den ekonomiska effekten beräknas till 1,8 miljoner kronor.
  • Genomlysning av boendestöd med inriktning att minska 5 årsarbetare, vilket beräknas ge 3 miljoner kronor.
  • Automatiserad biståndsbedömning av försörjningsstöd förväntas möjliggöra en succesivt minskad bemanning och ge en effektivisering motsvarande 1,8 miljoner kronor.
  • En resursminskning motsvarande 1 årsarbetare inom stöd till barn, ungdomar och familjer beräknas ge 0,5 miljoner kronor. Åtgärden bedöms inte påverka den enskildes möjlighet att få sina behov av insatser tillgodosedda.
  • Minska antalet externa placeringar inom Hem för vård och boende (HVB) till förmån för vård inom kommunens egen verksamhet. Åtgärden förväntas minska kostnaderna med 2,8 miljoner kronor.
  • En kostnadsminskning motsvarande 1 miljon kronor fördelas mellan nämndens tre avdelningar.
  • Studio Rex byter organisatorisk hemvist. Åtgärden innebär att kostnaden, 1 miljon kronor, flyttas från humanistiska nämnden till omsorgsnämnden. Flytten motiveras av att majoriteten deltagare har ett beslut enligt LSS, vars operativa verksamhet ligger hos omsorgsnämnden.

Oseriösa sotarföretag luras med avskaffad lag

Örnsköldsvik Sotningsdistriktet i Umeå har tidigare gått ut med en varning för oseriösa sotare och nu varnar även Sundsvall. Örnsköldsvik har tidigare haft samma problem.

Sommarsalongen hos Kethy Bjesse i Åsäng

NORDINGRÅ En härlig blandning av olika tekniker uppvisas under den pågående sommarsalongen på Millennium Art Galleri i Åsäng. Det är en samlingsutställning med sju medlemmar från...

Skogsdag drog besökare

JUNSELE En framgångsrik och mycket populär dag. Så kan skogsdagen i lördags på Junsele djurpark beskrivas med sina omkring 3 000 besökare.

Ekologiskt jordbruk ökar

LÄNET Den ekologiskt odlade jordbruksmarken i Västernorrland har ökat med över 70 procent de senaste tio åren. – Nästa steg är att titta på hur vi kan utveckla för fortsatt...