Söndag 9 augusti 2020

Nordsverige

Arne Gavelin har ansökt om upphörande av förvaltarskapet, ett ärende som ligger hos Ångermanlands tingsrätt. Foto: MARIA BOSTRÖM

Arnes hälsostatus avgör

I fredags skulle parternas synpunkter vara inne. Men Överförmyndaren i Örnsköldsvik har utifrån Arnes läkarintyg begärt en ny medicinsk bedömning för att avgöra om Arne behöver en förvaltare eller ej.

SELTJÄRN · Published okt 17, 2019 at 11:20

Arne Gavelin har ansökt om upphörandet av förvaltarskapet, vilket tarvar synpunkter från såväl Överförmyndaren som förvaltaren innan Ångermanlands tingsrätt därefter kan skrida till verksamhet huruvida parterna är eniga eller om det krävs sammanträde.

Förvaltaren anser, i sitt yttrande, att Arne är i behov av en förvaltare då han anses rättshandla på ett sätt som är skadlig för honom och hänvisar till Arnes ekonomi som anses misskötas.

Detta medan Överförmyndaren i Örnsköldsviks kommun i sitt svar öppnar för en ny läkarbedömining av Arne Gavelin. När det första interimistiska beslutet om förvaltarskap skulle stadfästas fanns ett läkarintyg som inhämtat där det beskrevs att ”Arne med stor sannolikhet lider av kognitiv svikt”.

Efter det har Arne Gavelin själv uppsökt en läkare som efter undrsökningen skriver motsatsen i sitt intyg, ”inger inga misstankar om kognitiv svikt”. Läkaren skriver också att för att säkerställa detta intryck så krävs det en fördjuptad utredning via geriatriska kliniken. Denna typ av undersökning har inte tidigare gjorts i Arnes fall.

Därför vill nu Överförmyndaren avvakta sitt ställningstagande rörande Arne Gavelin tills efter att detta medicinska utlåtande inkommit. I och med detta har nu Ångermanlands tingsrätt nu förordnat önskad advokat åt Arne Gavelin som rättegångsbiträde.

Risk för ökad smittspridning

LÄNET Trots att smittan minskar i Västernorrland finns det en risk för en ökad smittspridning i länet. Detta enligt scenarier som tagits fram för Västernorrland.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport