Torsdag 19 september 2019

Nordsverige

Många besparingar föreslås inom omsorgen

Besparingskravet på minskning av skattemedel med två procent inom Örnsköldsviks kommun innebär 23,6 miljoner för omsorgsnämnden som i dag även måste täcka ofinansierad verksamhet a´7 mijoner för utökat behov inom personlig assistans.

ÖRNSKÖLDSVIK · Published maj 25, 2019 at 15:15

Därav har omsorgsnämnden vald att lämna följande förslag för vidare beredning.

• Översyn av träffpunktsverksamheterna för ökad effektivisering av social gemenskap. Beräknas till 0,7 miljoner kronor.

• Översyn av sjuksköterskeorganisationen ino särskilt boende utan att påverka sjukvårdsinsatsernas kvalitet. Beräknas till 2,9 miljoner kronor.

• Den gamla delen av Björnaborgs vård- och omsorgsboende avvecklas succesivt, vilket beräknas till 10,7 miljoner kronor.

• Sörängets servicehus omvandlas till trygghetsboende. Beräknas till 12,1 miljoner kronor.
• Utred möjligheten att upphandla personlig assistans. Beräknas till en kostnadsminskning på 5 miljoner kronor.
• Omsorgsnämnden övertar Studio Rex och vidhängande kostnad då majoriteten deltagare har ett beslut enligt LSS.

De presenterade åtgärderna är ännu bara förslag men bedöms vara möjliga att genomföra enligt gällande lagstiftning. För åtgärdsförslag som kan påverka landsbygden, beslutade omsorgsnämnden idag att en landsbygdssäkring ska genomföras.

– Vi har ett prognostiserat underskott på -8,0 miljoner och ett uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram förslag på effektiviseringar om 2 procent. Mot den bakgrunden har nämnden idag beslutat att skicka de förslag som förvaltningen lagt fram vidare till kommunstyrelsen inför budgetarbetet för 2020-2022, kommenterar omsorgsnämndens ordförande Anna Sundberg.

– Vi ska alltid utveckla vår verksamhet i takt med att samhället förändras och det innebär att vi kommer att behöva ta beslut kring att lämna vissa verksamheter medan andra kan komma att behöva starta.

Jour som kan göra nytta

SOLLEFTEÅ Kvinnojouren i Sollefteå behövs. Och i höst arrangerar man två föreläsningar för att informera om mäns våld mot kvinnor.