Tisdag 16 juli 2019

Nordsverige

Varg och ren en omöjlig ekvation

Sveriges fyra nordligaste län skulle vara fria från vargrevir då det krockar med rennäringen. Nu har Naturvårdsverket beslutat tillåta varg i Jämtland som redan har Sveriges högsta rovdjurstryck. Ett beslut som upprör i flera läger.

JÄMTLAND · Published jun 15, 2019 at 15:15

Den nionde maj i år beslutade Naturvårdsverket om nya minimivärden för varg i Sverige. Däri landade även en vargföryngring, det vill säga tio individer, i Jämtland.

Något som blir ett åtminstone första steg till vargrevir i det norra förvaltningsområdet, de fyra nordligaste länen, där renskötsel och vargrevir konstaterats vara en omöjlig kombination.

Naturvårdsverkets beslut har följaktligen väckt upprörda känslor, det både hos länsstyrelsen i Jämtland, inom rennäringen och även jägarkretsar. Nu begär Jämtlands landshövding en omprövning av beslutet.

– Det stämmer. Vi begär omprövning av beslutet och vi tror inte att Naturvårdsverket har tagit hänsyn till skadebilden för samebyarna, säger Jöran Hägglund, Jämtlands landshövding.

Redan i dag har Jämtland ett högt rovdjurstryck med 45 procent av Sveriges järvpopulation, 29 procent av björnpopulationen och 15 procent av lodjurspopulationen. Något som i sig medför att samebyarnas förluster till de stora rovdjuren redan överstiger 10 procent.

– Det är en svår balansgång. Enligt de lagar och regler vi måste följa ska vi ha gynnsam bevarandestatus för våra rovdjur. Bedömningen var att en vargföryngring i Jämtland var det bästa alternativet givet förutsättningarna, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten vid Naturvårdsverket.

Beslutet om varg i Jämtland ligger fast och från och med nu ska Jämtland ha en vargföryngring, men enligt Marcus Öhman ska man ska titta på omprövningsbegäran.

Att vargrevir och renskötsel ligger på kollisionskurs är välkänt. Bara för några år sedan aktualiserades det när den så kallade "Rödluvan" hävdade sitt revir i Junseletrakterna. Då vargtiken ansågs vara genetiskt viktig utgick man ifrån ett riksdagsbeslut från 2001 att vargens förekomst i renskötselområdet ska begränsas till de områden där den gör minst skada.

I praktiken uppstod problemen så att säga kring middagstid för Rödluvan, vilket innebar svåra konsekvenser för rennäringen i området. Efter personal dygnet om som bevakade vargtiken, försök till flytt och ävenskyddsjakter som inhibiterades försvann tiken spårlöst medan slutnotan landade på cirka 9 miljoner kronor.

– För det första blir vi besvikna, vi sitter också med i Viltförvaltningsdelegationen. Där sitter vi och lägger timme på timme med motiveringar, bra motiv, varför det inte ska vara varg i Jämtland. Majoriteten är helt överens, norra förvaltningsområdet är helt överens, säger Gun Fahlander, länsförbundsordförande för Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland, och fortsätter.

–  Sedan kommer Naturvårdsverket med något som går helt tvärt emot. Man är oerhört kritisk, till hur det hanteras,

Därtill finns det fler aspekter att ta hänsyn till. Renskötsel, att de fyra nordligaste länen är eniga om att inte inhysa vargrevir och övriga skadeverkningar som lär uppkomma. Inte minst sett till jakten och viltförvaltningen där vargrevir kan ha en mycket negativ inverkan på viljan att träna och meritera älghundar.

– Jag undrar om det här verkligen underlättar för de delar av Sverige som har täta vargrevir eller ställer till besvär på fler platser i Sverige, påpekar Gun Fahlander.

Naturvårdsverkets beslut att öka antalet varger och dessutom tillåta varg i renskötselområdet i Jämtland hotar rennäringens existens anser Sametinget.

– Naturvårdsverkets beslut att sanktionera varg i renskötselområdet är ett slag i ansiktet på de renskötare som redan i dag driver sina verksamheter med knappa marginaler, säger Per- Olof Nutti, Sametingets styrelseordförande.

Läs mer

    Arbetet med tolerans blir inte mycket värt.

    Förbättringar för hästföretagare

    LÄNET Bygglovskravet har länge varit en hämsko för att utveckla hästföretagandet. Ett rättsfall i Mark- och miljööverdomstolen gör nu att det blir lättare för hästföretagare att...