Onsdag 5 augusti 2020

Nordsverige

Trots 100 år med jämställdhetslagar är det fortfarande kvinnorna som lägger drygt en timme mer per dag på obetalt arbete i hemmet jämfört med männen. Foto: PRESSBILD

100 år på vägen mot jämställdhet

För 100 år sedan, år 1920, kom en ny äktenskapslag som likställde kvinnor och män juridiskt inom äktenskapet. Året därpå fick kvinnorna nyttja sin nytillkomna rösträtt. En utveckling mot jämställdhet som föregåtts av många års kamp.

ÅNGERMANLAND · Published jul 9, 2020 at 08:00

Det var 1919 som de avgörande stegen togs för den kvinnliga rösträtten i Sverige, även om 1921 var året som rösträtten först kunde användas.Då blev också de fem första kvinnorna invalda i riksdagen.

Nu har det gått 100 år sedan nya äktenskapslagen kom 1920, men än är det inte helt och fullt jämställt i Sverige. Under resans gång har däremot många stora förändringar skett.

Till exempel kom 1923 en lag som tillät kvinnor att inneha högre statliga ämbeten och på 1960-talet kom allt fler kvinnor ut på arbetsmarknaden, likaså kunde de första kvinnorna prästvigas 1960, två år efter att kvinnor fått tillträde till prästämbetet.

Fortfarande finns det dock skillnader som pekar på ojämställdhet. Både på lönesidan och när det handlar om vem som gör mest av det obetalda arbetet i hemmen.

Enligt statistik från JämOs hemsida är skillnaderna i det obetalda stora mellan könen. Faktum är att, sett över veckans alla dagar, arbetar kvinnor och män lika mycket, det vill säga cirka åtta timmar per dag.

Men kvinnor arbetar lika mycket betalt som obetalt medan män arbetar dubbelt så mycket betalt som obetalt. Med obetalt arbete menas exempelvis hushållsarbete, vård av barn, underhåll av trädgård, bil och liknande.

Totalt är det cirka 28 timmar i veckan som kvinnor utför obetalt arbete och män nästan 20 timmar obetalt arbete.

En man utför i genomsnitt i större utsträckning avlönat arbete utanför hemmet medan kvinnan i genomsnitt arbetar fler timmar än mannen med obetalt hemarbete.

Det har gjorts tre tidsanvändningsundersökningar av SCB och det som skiljer mest mellan dessa undersökningar är följande: Kvinnor har minskat tiden för sitt obetalda arbete och samtidigt ökat sitt betalda arbete med cirka en halvltimme en genomsnittlig dag.

Detta samtidigt som männen har minskat sin betalda arbetstid med mer än en halvtimme en genomsnittlig dag samtidigt som de ägnar några minuter mer åt det obetalda arbetet.

På tal om män och kvinnor: Statistik

  • Vartannat år presenterar SCB jämställdhetsrapporten ”På tal om män och kvinnor”, vilket den gjort sedan 1984.
  • I årets rapport tar man fasta på att kapitalinkomster och kapitalvinster är mycket ojämnt fördelade mellan könen i Sverige. 80 procent av alla räntor och utdelningar som betalades ut till privatpersoner under 2018 gick till män.
  • Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män.
  • Kvinnor har 95 procent av mäns lön.
  • Kvinnor har i genomsnitt 69 procent av mäns pension.

Fakta: SCB

60

procent av det obetalda arbetet görs av kvinnor.

Trygghetsboende närmare en lösning

Nordingrå Görel Thurdin skulle vid 78 års ålder kunna ta det väldigt lugnt tillsammans med maken Ernst i idylliska Bönhamn efter en mycket framgångsrik karriär inom det...

Osäker framtid för Österåsen

SOLLEFTEÅ Idag onsdag har personalen på Österåsen kallats till information om framtiden för verksamheten inom livsstilsmedicin. På torsdag har kommunledningen kallats för att...