Tisdag 15 oktober 2019

Nordsverige

Skatt som inte drar isär landet

Ledare · Published sep 5, 2019 at 14:32

En artikel på DN-debatt i förra veckan förtjänar uppmärksamhet i en tid när nya lösningar krävs för att klara dagens ekonomiska, sociala och klimatmässiga utmaningar. Lars Marcus och Holger Wallbaum, professorer i stadsbyggnad respektive hållbart byggande vid Chalmers tekniska högskola, menar att vi behöver en rejäl skatteväxling från arbete till markvärdestegringar om vi ska komma tillrätta med hög miljöbelastning, slit- och släng och inte minst obalanser mellan stad och land.

Professorerna är definitivt något viktigt på spåren. Det måste vara något grundläggande fel i hanteringen av den offentliga ekonomin när medborgare i kommuner och regioner med den högsta skatten samtidigt har den sämsta servicen. Dessa ”missgynnade” områden är dessutom i stor utsträckning de som förser vårt land med träråvara, energi och mineraler mm som utgör basen för det svenska välståndet.

Lars Marcus och Holger Wallbaum, menar att en alltför stor andel av de offentliga intäkterna baseras på beskattning av löneinkomster medan enorma värdestegringar på mark och anläggningar (arbetsfria inkomster) i stort sett inte beskattas alls. Värdestegringar som dessutom till stor del är en följd av offentliga investeringar i infrastruktur i form av vägar, järnvägar, flygplatser, skolor, sjukvård, vatten- och avlopp, teatrar och mycket mera. Där stat och kommun investerar dras hushåll och företag med medan områden där så inte sker blir förlorare. Därav högst skatt i områden med sämst service.

Artikelförfattarna är noga med att betona att investeringar i faktiska förbättringar inte ska beskattas men däremot värdestegringar som följer av offentliga och andra investeringar som höjer värdet därutöver. En beskattning av sådana arbetsfria inkomster menar man skulle ge utrymme för betydande skattesänkningar på arbete. Något som i sin tur skulle göra det billigare att anställa och bidra till att klara rekryteringen till vård och omsorg liksom möjliggöra bättre underhåll och premiera arbetskrävande kvalitetsvaror istället för slit- och släng. Idag är det billigt att skaffa sig saker men dyrt att få hjälp av människor något som i ett hållbarhetsperspektiv är en katastrof.

Dagens skattesystem bidrar vidare till att dra isär landet. Så här skriver man: ”Eftersom läget är avgörande för markens värde innebär detta även en geografisk omfördelning från landsbygd till storstäder och från ytterstad till innerstad – arbete i periferin höjer markvärdena i centrum. Vi ser då hur denna process även är medskapare till det landskap av utanförskap som varit motorn i den sociala oro och det politiska missnöje vi kan se både i Sverige och andra länder”.

Här finns onekligen något att gå till botten med i kommande skattereformer. Den förstärka skatteutjämning som kommer nästa år som en följd av januariavtalet är bra men det behövs en genomgripande skattereform om inte landet ska dras isär än mer.

Ökad skogstillväxt – bra för både klimat och välfärd

Ett aktivt skogsbruk med hög skogstillväxt ökar upptaget av koldioxid och är ett effektivt sätt att dämpa klimatförändringarna. Det är dags att samhället inser detta, och värnar...

Ska vi fortsätta godta smulor?

Synen är noll på de långa distanserna, på nära håll finns de många nyanserna” skrev Tage Danielsson och inga ord kan kännas mer rätt när det gäller landsbygdspolitiken.

Skogsägare varnas för dålig plant och slarvig plantering

Hur står det till med kvalitén på skogsplanteringar och vad har plantskolor och de företag som planterar för ansvar gentemot sina uppdragsgivare? I denna debattartikel belyser vi...

Stoppa den sociala dumpningen

Rika kommuner med tillväxt i närheten av storstäderna dumpar människor med sociala problem i glesbygden. Det kan vara missbrukare som behöver vård, invandrare som står långt från...

Se över reglerna inför kyrkovalet

Inför kyrkovalet 2017 bedrev Sverigedemokraterna en kampanj för att de skulle lura till sig makt och inflytande i Svenska kyrkan. Exempelvis uppmanade en av deras förtroendevalda,...

Skamlös reklamkampanj

Spola Oatlys reklamkampan är både unken och smaklös. Om Oatlys mål var att reta människor utöver det vanliga så har Oatly sannerligen lyckats, den smutskastande reklamkampanjen...