Torsdag 29 juli 2021

Nordsverige

I ett biskopsbrev om klimatet har skogen ett egenvärde i relation till Gud genom att Gud älskar sin skapelse. Det är ett argument för att ända skogsbruket och sluta kalavverka, anser ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan). Foto: PIXABAY

ViSK vill bestämt bevara den biologiska mångfalden

Insändare · Published jun 24, 2021 at 01:15

Företrädare för Svenska kyrkans skogsvård anser att de har satt upp höga ambitioner genom att leva upp till rådande certifieringsstandard för skogsbruk i de flesta stift, vilket inte räcker.

Då vår biologiska mångfald är hotat behöver kyrkan ändra nuvarande system i kyrkoordningen, där det står att Prästlönetillgångarna som är drygt 3 procent av kyrkans resurser ska förvaltas så effektivt som möjligt med bästa möjliga ekonomiska avkastning. Från 1950 har cirka 60 procent av Sveriges produktiva skogsmark kalavverkats och ersatts med mer eller mindre monotona produktionsskogar.

Enligt den grundsyn som biskoparna lyfter fram i Ett biskopsbrev om klimatet har skogen ett egenvärde i relation till Gud genom att Gud älskar sin skapelse. Denna grundhållning borde motivera Svenska kyrkan till ett ambitiöst arbete för att bevara naturen.

ViSK vill att Kyrkan ska avsätta minst 20 procent av sitt innehav till naturvärden genom att avstå skogsbruk i känsliga områden för den biologiska mångfalden, i tätortsnära områden för människors hälsa och rekreation, och i intresseområden för vårt urfolk där skyddsvärda skogar finns som ett led i försoningsarbetet. Dessa skogar bör omvandlas till kyrkoreservat, i ständigt skydd av Svenska kyrkan som förvaltare.

ViSK vill att formuleringarna i Kyrkoordningen angående förvaltningen av prästlönetillgångarna skrivs om. Den biologiska mångfalden, ekosystemets ramar och kulturvärde ska vara styrande för hur skogen sköts, inte den ekonomiska avkastningen.

ViSK vill att Svenska kyrkan bör inrätta ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald i skogen, kunskapsuppbyggnaden om skogar med särskilt höga naturvärden måste intensifieras och fördjupas i samråd med Urfolk och aktuell forskning.

ViSK vill att Svenska kyrkan ska efterleva sitt åtagande gentemot Agenda 2030, ILO 169 och ta hänsyn till barnkonventionen. Rösta på ViSK vänstern i Svenska Kyrkan.

Mona Olsson

Ordförande ViSK Miljöutskottet ViSK

Monica Lindmark

Luleå stift

Lena Nordqvist

Luleå stift

Marie Buhr

Härnösands stift

Henry Svonni

Härnösands stift

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar...

Bland myror och elefanter i Sollefteå

Flest samlade röster vinner, det är ju det som är en majoritet. Oavsett om fem myror är fler än fyra elefanter.

”Hörbarhet nolla” från regionens ledande politiker

Det höjs röster och det skriks högt ute i verksamheten men den styrande majoriteten tycks ha stängt av ljudet och till svar får den som skriker endast svaret - ”hörbarhet nolla”. 

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport