Måndag 22 juli 2019

Nordsverige

Stiftsstyrelsen vill säkra kyrkans lokala närvaro

Insändare · Published maj 16, 2019 at 01:15

Svar på reselebon Göran Lundholm insändare 20190509 med farhågor kring en ny organisation i Svenska kyrkan.

Den tid vi lever i nu innebär för Svenska kyrkan en fas av förändring. En minskande befolkning och ett minskade medlemstal kommer att innebära helt nya ekonomiska förutsättningar för våra församlingar. I Svenska kyrkans organisation är det stiftsstyrelsen som ansvarar för att den lokala indelningen i församlingar och att pastorat är bärkraftig och ändamålsenlig.

Med ett nytt pastorat – en långsiktigt hållbar gemensam organisation – där alla församlingar i Sollefteå kommun solidariskt delar på resurserna och hjälps åt med administration och förvaltning, vill stiftsstyrelsen alltså säkra varje församlings möjlighet att finnas kvar lokalt med verksamhet, församlingsråd och personal.

Därför beklagar jag om namnet Sollefteå pastorat, rekommenderat av Institutet för språk och folkminne och Lantmäteriet, leder till missuppfattningen att det nya pastoratets gemensamma åtaganden förläggs till centralorten i kommunen.

Detaljerna för hur det nya pastoratet ska utformas beslutas nämligen inte av stiftsstyrelsen utan av ett lokalt organ bestående av representanter med erfarenhet av de församlingar som ingår i pastoratet. Det är de som bestämmer hur den gemensamma administrationen och förvaltningen ska fungera. Om de gemensamma åtagandena ska ”centraliseras” till en av församlingarna eller om det ska lokaliseras till flera enheter, är en fråga som bestäms av lokala företrädare och därför ännu inte beslutad.

Stiftsstyrelsens har alltså inte mandat att fatta beslut i den frågan. Vårt ansvar är att säkra att alla församlingar kan utföra sin grundläggande uppgift: att gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, kyrkans sociala arbete och andra möten med församlingsbor kan bedrivas lokalt i varje församling. Detta är också den yttersta anledningen till att församlingarna behöver hjälpas åt. Medlemmarnas kyrkoavgift måste i större utsträckning läggas på det som är kyrkans kärna, i stället för att varje församling var för sig ägnar kraft och resurser åt administration och förvaltning. 

Antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar men människors andliga och själsliga behov minskar inte. Därför kommer Svenska kyrkan fortsatt att ha stor betydelse för de människor som lever här i regionen.

Genom att samverka i pastorat rustas stiftets församlingar för att även i framtiden kunna erbjuda en lokalt närvarande och öppen gemenskap.

Eva Nordung Byström

biskop och ordförande i stiftsstyrelsen

Det ska finnas tre fullvärdiga akutsjukhus i regionen

Majoriteten med Glenn Nordlund (S), Per Wahlberg (M) och Ingeborg Wikstén (L) i spetsen väljer att låta länsklinikchefen i ortopedi flytta tillbaka akutortopedi mot det i...

Släpp fram ungdomarna!

Vi står inför stora utmaningar inför framtiden om vi ska ha en levande landsbygd enligt parollen ”Hela Sverige ska leva”. Drömmen om ett liv på landet i sann ”gröna vågen-anda”...

Klyftorna kan minska med differentierat grundavdrag

Landsbygden är hjärtat i Centerpartiet. Det är härifrån vi kommer och det är här vi lever. Vi vill vända den utveckling som pågår och se till att hela Sverige får fortsätta att...

Sluta gnäll och gå till handling

Jag bor i världens vackraste by. I alla fall om man får tro den slogan som togs fram en lokal företagare redan på 1970-talet och som nu relanserats av byns aktiva inflyttargrupp;...

Ta det lugnt i trafiken nu i sommar

Nu måste vi hjälpas åt. Olyckstalen för årets fyra första månader är högre än tidigare år. Vi måste ta det lugnare, planera restiderna. Vara vänliga mot våra medtrafikanter. Då...

Mer trycksvärta på fingrarna!

Jag är tidningsfantast av födsel och ohejdad vana. Ända sedan jag tog mina första stapplande steg i den journalistisk myllan som ung tonårig volontär på Nord-Sverige i början av...