Onsdag 16 oktober 2019

Nordsverige

Ett av problemen som Svenskt Näringsliv identifierar i sin rapport är skolans kunskapssyn. Dagens grund- och gymnasieskola beskrivs som alltmer relativistisk, med ett ifrågasättande av absolut kunskap. Foto: PIXABAY

Skolan måste förändras i grunden anser näringen

Insändare · Published jun 20, 2019 at 01:15

En av de stora utmaningarna för Västernorrland är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.

Arbetslösheten i Västernorrland är 8,1 procent (enligt Arbetsförmedlingen 2018) och företagen har svårt att hitta rätt arbetskraft. Samtidigt råder det sedan länge brister i den svenska skolan. Sveriges position i internationella undersökningar som PISA och TIMSS har sjunkit stadigt sedan 2000-talets början. Våren 2018 misslyckades var fjärde elev med att avsluta sin gymnasieutbildning med godkända betyg inom tre år.

I en ny rapport redogör Svenskt Näringsliv för det starka sambandet mellan de internationella provresultaten och olika länders välstånd. Om PISA-resultaten höjs med 100 poäng skulle den årliga tillväxten öka med 1,3 procentenheter.

Ett av problemen som Svenskt Näringsliv identifierar i sin rapport är skolans kunskapssyn. Dagens grund- och gymnasieskola beskrivs som alltmer relativistisk, med ett ifrågasättande av absolut kunskap.

Svenskt Näringsliv förordar istället en objektiv, vetenskapligt förankrad kunskapssyn. I rapporten föreslås förändringar av såväl kursplanerna och läroplanerna, samt att läraren ska stå i centrum. Annars riskerar man att skolans kris blir permanent. 

När objektiv kunskap ifrågasätts, förminskas faktakunskaper. I förlängningen slår det inte bara mot kunskapsnivåerna utan också mot förmågan att tänka fritt och analysera,

Här är alla Svenskt Näringslivs förslag till prioriterade reformområden:

1.Reformera lärarutbildningarna. - Lärarutbildningen behöver ordentliga, långsiktiga reformer. Då räcker det inte att höja antagningskraven. Det behövs en betydligt högre kvalitet på lärarutbildningen.

2. Förändra skolans läroplaner och kursplaner.

3. Åtgärder mot betygsinflationen.

4. Inför en nationell skolpeng. - Genom en nationell skolpeng ökar möjligheterna för ett samlat grepp i hela landet samtidigt som vi bättre kan tillvarata alla elevers förutsättningar, oavsett bakgrund. Det är inte bara bra för eleverna, utan i förlängningen också för välståndet och arbetsmarknaden i regionen.

5. Stötta högpresterande elever. - Fler skolor behöver få verktyg att tillvarata elever som presterar särskilt högt. Det måste ske både inom den ordinarie undervisningen och genom spetsutbildningar.

Rapporten är den nionde i ordningen inom ramen för projektet Ett Utmanat Sverige som syftar till att föreslå reformer som behövs om 10, 15 och 20 år för att värna välståndet och tillväxten i Sverige.

Anna Hedensjö Johansson

regionchef

Svenskt Näringsliv Västernorrland 

Lärarutbildningen behöver ordentliga, långsiktiga reformer. Då räcker det inte att höja antagningskraven. Det behövs en betydligt högre kvalitet på lärarutbildningen.

Glesbygden kan inte längre vara landets bidragsgivare

Skattereformen måste få ett innehåll som sätter stopp för delningen av landet i välmående storstadsområden och fattig landsbygd. I sitt sommartal i Kristinehamn sa statsminister...

Ska vi fortsätta godta smulor?

Synen är noll på de långa distanserna, på nära håll finns de många nyanserna” skrev Tage Danielsson och inga ord kan kännas mer rätt när det gäller landsbygdspolitiken.

Ökad skogstillväxt – bra för både klimat och välfärd

Ett aktivt skogsbruk med hög skogstillväxt ökar upptaget av koldioxid och är ett effektivt sätt att dämpa klimatförändringarna. Det är dags att samhället inser detta, och värnar...

Stoppa den sociala dumpningen

Rika kommuner med tillväxt i närheten av storstäderna dumpar människor med sociala problem i glesbygden. Det kan vara missbrukare som behöver vård, invandrare som står långt från...

Skogsägare varnas för dålig plant och slarvig plantering

Hur står det till med kvalitén på skogsplanteringar och vad har plantskolor och de företag som planterar för ansvar gentemot sina uppdragsgivare? I denna debattartikel belyser vi...

Skamlös reklamkampanj

Spola Oatlys reklamkampan är både unken och smaklös. Om Oatlys mål var att reta människor utöver det vanliga så har Oatly sannerligen lyckats, den smutskastande reklamkampanjen...