Tisdag 16 juli 2019

Nordsverige

Ett av problemen som Svenskt Näringsliv identifierar i sin rapport är skolans kunskapssyn. Dagens grund- och gymnasieskola beskrivs som alltmer relativistisk, med ett ifrågasättande av absolut kunskap. Foto: PIXABAY

Skolan måste förändras i grunden anser näringen

Insändare · Published jun 20, 2019 at 01:15

En av de stora utmaningarna för Västernorrland är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.

Arbetslösheten i Västernorrland är 8,1 procent (enligt Arbetsförmedlingen 2018) och företagen har svårt att hitta rätt arbetskraft. Samtidigt råder det sedan länge brister i den svenska skolan. Sveriges position i internationella undersökningar som PISA och TIMSS har sjunkit stadigt sedan 2000-talets början. Våren 2018 misslyckades var fjärde elev med att avsluta sin gymnasieutbildning med godkända betyg inom tre år.

I en ny rapport redogör Svenskt Näringsliv för det starka sambandet mellan de internationella provresultaten och olika länders välstånd. Om PISA-resultaten höjs med 100 poäng skulle den årliga tillväxten öka med 1,3 procentenheter.

Ett av problemen som Svenskt Näringsliv identifierar i sin rapport är skolans kunskapssyn. Dagens grund- och gymnasieskola beskrivs som alltmer relativistisk, med ett ifrågasättande av absolut kunskap.

Svenskt Näringsliv förordar istället en objektiv, vetenskapligt förankrad kunskapssyn. I rapporten föreslås förändringar av såväl kursplanerna och läroplanerna, samt att läraren ska stå i centrum. Annars riskerar man att skolans kris blir permanent. 

När objektiv kunskap ifrågasätts, förminskas faktakunskaper. I förlängningen slår det inte bara mot kunskapsnivåerna utan också mot förmågan att tänka fritt och analysera,

Här är alla Svenskt Näringslivs förslag till prioriterade reformområden:

1.Reformera lärarutbildningarna. - Lärarutbildningen behöver ordentliga, långsiktiga reformer. Då räcker det inte att höja antagningskraven. Det behövs en betydligt högre kvalitet på lärarutbildningen.

2. Förändra skolans läroplaner och kursplaner.

3. Åtgärder mot betygsinflationen.

4. Inför en nationell skolpeng. - Genom en nationell skolpeng ökar möjligheterna för ett samlat grepp i hela landet samtidigt som vi bättre kan tillvarata alla elevers förutsättningar, oavsett bakgrund. Det är inte bara bra för eleverna, utan i förlängningen också för välståndet och arbetsmarknaden i regionen.

5. Stötta högpresterande elever. - Fler skolor behöver få verktyg att tillvarata elever som presterar särskilt högt. Det måste ske både inom den ordinarie undervisningen och genom spetsutbildningar.

Rapporten är den nionde i ordningen inom ramen för projektet Ett Utmanat Sverige som syftar till att föreslå reformer som behövs om 10, 15 och 20 år för att värna välståndet och tillväxten i Sverige.

Anna Hedensjö Johansson

regionchef

Svenskt Näringsliv Västernorrland 

Lärarutbildningen behöver ordentliga, långsiktiga reformer. Då räcker det inte att höja antagningskraven. Det behövs en betydligt högre kvalitet på lärarutbildningen.

Ta det lugnt i trafiken nu i sommar

Nu måste vi hjälpas åt. Olyckstalen för årets fyra första månader är högre än tidigare år. Vi måste ta det lugnare, planera restiderna. Vara vänliga mot våra medtrafikanter. Då...

Sluta gnäll och gå till handling

Jag bor i världens vackraste by. I alla fall om man får tro den slogan som togs fram en lokal företagare redan på 1970-talet och som nu relanserats av byns aktiva inflyttargrupp;...

C: Ny momskostnad för inhyrd vårdpersonal oroande

En fungerande vård och omsorg är en förutsättning för möjligheten att bo och leva i hela Sverige. Tillgång till vårdpersonal är givetvis avgörande. Det finns dock många hinder på...

Mer trycksvärta på fingrarna!

Jag är tidningsfantast av födsel och ohejdad vana. Ända sedan jag tog mina första stapplande steg i den journalistisk myllan som ung tonårig volontär på Nord-Sverige i början av...

Myndigheter och företag måste samarbeta kreativt

Nu råder säsongen då vi tankar energi. Energi i form av sommarsemester där tid och utrymme ges för tillvaron att snurra i en annan takt. Då tankarna ges plats att vändas och...

Statliga jobb gör stor skillnad

Så var det dags igen för en kartläggning av den statlig närvaron ute i vårt avlånga land. Denna gång fick länsstyrelserna uppdraget. För inte så länge sen, närmare bestämt i maj...