Fredag 26 februari 2021

Nordsverige

I Norge är det en självklarhet att en del av vattenkraftens värden ska stanna lokalt och regionalt skriver Håkan Larsson. Foto: PIXABAY

I Norge roffar man inte åt sig av landets naturresurser

Insändare · Published nov 12, 2020 at 01:15

Sverige och Norge delar den Skandinaviska halvön. Båda länderna är rika på naturresurser. Synen på hur dessa rikedomar ska fördelas skiljer sig dock åt. Medan det i Norge är en självklarhet att en del av vattenkraftens värden ska stanna lokalt och regionalt ser man i Sverige sedan århundraden tillbaka den norra delen av landet som ett förråd av naturresurser som centralmakten kan hämta för en billig penning. Så kan det inte få fortsätta.

För ett par år sedan ville den norska regeringen, ledd av Erna Solberg från Høyre, dra in en del av de medel som går till norska vattenkraftskommuner till staten. Motståndet var emellertid starkt och det fanns ingen majoritet i Stortinget. Solbergregeringen tillsatte en utredning, Distriktsnæringsutvalget (Distriktsnäringsutredningen), med Svein Richard Brandtzæg, tidigare vd i Hydrokoncernen och ordförande för universitetet NTNU i Trondheim, som ordförande. Nu har utredningen (NOU 2020:12) presenterats och budskapet är tydligt.

- Kommunerna måste få behålla mer av skatteintäkterna från naturresurserna!, slog Brandtzæg fast när utredningen presenterades på Frosta i Trøndelag. Utredningen är tydlig – och det i ett land som redan låter en avsevärd del av naturresursernas värden stanna lokalt och regionalt. Utredningen slår fast att de kommuner som avstår sina naturresurser till storsamhället har ”legitim rätt” till en del av värdeskapningen. Detta gäller inte bara vattenkraft utan även vindkraft, skog, mineralutvinning och vattenbruk. Utredningen understryker vidare att de lokalsamhällen som blir utsatta för stora naturingrepp har rätt till full kompensation. Vattenkraftsutbyggnaden har inneburit att stora arealer har översvämmats, samtidigt som älvfåror har torrlagts. Detta har drabbat fiske, jord- och skogsbruk, renskötsel och besöksnäring. Utredningen menar också att intäkterna från naturresurserna helt eller delvis ska frikopplas från utjämningsystemet. Det ska vara ett reellt tillskott.

Intressant är också att Distriktsnäringsutredningen understryker betydelsen av de geografiskt differentierade arbetsgivaravgifterna är. I Norge driver det framgångsrika Senterpartiet offensivt på för en distriktspolitik som tar hela landet i bruk. Arbeiderpartiet presenterade nyligen ett lika långtgående program för distriktspolitiken, ”By og land – hand i hand”.

Kontrasten till hur det står till på vår sida Kölen är uppenbar. ”En omfattande skattereform” utlovas emellertid i Januariavtalet och vi väntar på konkreta resultat även hos oss. Reformen ska ”utjämna dagens växande ekonomiska klyftor” och det måste även innebära mellan kommuner och regioner. Det närmast koloniala tänkande gentemot den naturresursrika norra delen av landet som präglat den svenska centralmaktens politik i århundraden måste en gång för alla förpassas till historien. Inspiration kan med fördel hämtas från våra grannar på den västra delen av vår gemensamma Skandinaviska halvö.

En rättmätig del av naturresursernas värden måste få stanna i de bygder och regioner och medverka till utveckling även hos oss.

Håkan Larsson

Rödön Regionpolitiker (C)

En rättmätig del av naturresursernas värden måste få stanna i de bygder och regioner och medverka till utveckling även hos oss.

Vindkraftverk gör mig glad

När jag reser genom det svenska landskapet ser jag hus, vägar, kalhyggen och ibland något vindkraftverk. Jag blir glad över att se vindkraftverk. De visar att vi är på väg mot ett...

Varför sparas det på psykiatrin?

Många gånger är det psykiatrins resurser som dras in när man gör besparingar.

(S): I skuggan av pandemin monteras välfärden ned!

I skuggan av pandemin monterar Moderaterna ned vår gemensamma välfärd i delar av landet. I mer än var tredje kommun de leder, har de gjort förändringar i äldreomsorgen som...

Klimatsmart har blivit kommers

Tystnaden efter SVT:s inslag om att det skulle kosta 250 000 kronor att byta batteri i en elbil, är intressant.

Det behövs fler bostäder på landsbygden!

Den pågående pandemin har inneburit många och svåra påfrestningar såväl för enskilda som på samhället. Men det har även öppnat ögonen för möjligheterna att sköta många av sina...

Lämna inte glesbygden i sticket

Det är bara att konstatera, Vi lever i ett land som styrs av ett genuint ointresse för lands- och glesbygdsfrågor.Häromsistens presenterade riksorganisationen Hela Sverige ska...