Lördag 17 november 2018

Nordsverige

Primärvården i Västernorrland är underfinansierad med närmare 200 miljoner kronor, skriver Jonny Lundin. Foto: PIXABAY

(C) satsar extra mycket på primärvården

Insändare · Published nov 2, 2018 at 11:21

Centerpartiet - vi vill göra en rejäl satsning med närmare 90 miljoner kronor ytterligare till primärvården i Västernorrland inför nästa år. Riktad till alla hälsocentraler och vårdcentraler i Västernorrland, som är grunden för en tillgänglig vård i hela länet. 

En satsning utöver vad som förslås till primärvården i förslaget till budget. Primärvården i Västernorrland är underfinansierad med närmare 200 miljoner kronor i jämförelse med övriga skogslänen.

Vidare kvarstår det faktum att Region Västernorrland har landets högsta kostnader för inhyrd personal på mer än 400 miljoner kronor årligen. En situation som i allra högsta grad bidrar till de obalanser på närmare 300 miljoner som kvarstår inom länets specialistvård. Men vart är det politiska ledarskapet i denna fråga som borde vara allra högst prioriterad på den politiska agendan i regionen? 

Centerpartiet har tidigare förslagit att Regionfullmäktige som en konsekvens av detta omgående tillsätter en fullmäktigeberedning, en ”kriskommission”, med samtliga partier representerade för att politiskt leda arbetet för att nå ett ökat oberoende av inhyrd personal i Region Västernorrland. Vi aktualiserar nu på nytt detta förslag.

Jonny Lundin (C)

Centerpartiet - vi vill göra en rejäl satsning med närmare 90 miljoner kronor ytterligare till primärvården i Västernorrland inför nästa år.

Vem bestämmer över horisonten?

Vindkraftsindustrin störs av den kommunala vetorätten vid etablering av vindkraft. Storsamhällets företrädare störs av själva tanken att ge kommunerna rätten att själva bestämma...

Skrotbilar - en storstadssatsning!

Enligt branschorganisationen Bil Sweden finns idag ca 1,2 miljoner bilar som är avställda varav 549 000 varit avställda i mer än tre år. Det krävs ingen större fantasi för att...

Bevarad centrumhandel viktigt för en levande stad

Tack Tommy Dickens och Per-Eddie Bjuggstam som förde ett inspirerande samtal i Radio Nolaskogs om översiktsplanen för Örnsköldsviks centrum för kort tid sedan! Jag tänker...

Våga utmana våra system

Ibland ställer man sig frågan varför personer väljer att engagera sig politiskt. Svaren är nog lika många som det finns förtroendevalda. Men det kokar ofta ner till att man på ett...

Små val i vardagen kan göra stor global skillnad

I klimatförändringsdebatten råder förvirring. Det framstår ofta som att frågan är ifall klimatförändringar sker/kommer ske eller inte. Enligt forskningen är dock global...

Snön faller och vi med den....

Snön faller och vi med den. Ulf Lundells låt från 1978 dyker upp i minnets labyrinter. Vad han menade med att vi faller med snön är något oklart men för glesbygdsbor som bor efter...